• Conferinta WEB
  • Webbanner Saci
  • WebbannercubeS2
  • 1
Miercuri, 09 Septembrie 2020 21:17

SCRISOARE DESCHISĂ PRIVIND BLOCAREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE PRIN NEACOPERIREA COSTURILOR DE GESTIONARE A AMBALAJELOR DIN DEȘEURILE MUNICIPALE CA URMARE A ADOPTĂRII ORDINULUI nr.1555/2020 CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIILOR LEGII nr.

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

Către:

                       

Costel ALEXE – Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Dan-Catalin VATAMANU– Președinte, Administrația Fondului pentru Mediu

 

SCRISOARE DESCHISĂ

  PRIVIND BLOCAREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE PRIN NEACOPERIREA COSTURILOR DE GESTIONARE A AMBALAJELOR DIN DEȘEURILE MUNICIPALE CA URMARE A ADOPTĂRII ORDINULUI nr.1555/2020 CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIILOR LEGII nr.211/2011

      Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate managementul deșeurilor municipale, în calitate de asociație profesională de utilitate publică, în numele și pe seama celor 2552 de UAT-uri membre,  doresc să vă supună atenției o serie de neconcordante ce vor duce la întârzierea atingerii obiectivelor de reciclare prin blocarea activităților de colectare separată, sortare și balotare respectiv predare spre reciclare a cantităților de ambalaje din deșeurile municipale, urmare a adoptării de către Ministerul Mediului a Ordinului nr.1555/2020, act normativ ce vine în contradicție cu prevederile legislației primare, creând astfel premizele fraudelor în sistemul de raportare al deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, pierderi și penalități în bugetele locale.

 Ne întoarcem în timp la minciună, la cantități și obiective realizate în offshore Strehaia, la zecile de mii de tone raportate ca fiind predate lunar de cei 25-30 cetățeni gospodari ,,producători de ambalaje”  și evident la haosul de dinainte de apariția OUG 74/2018.

 Ne întrebăm dacă producătorii sunt în confort cu astfel de activități și dacă vor mai accepta astfel de practici puse în scenă de aceeași actori, pe banii și răspunderea producătorilor?

     Ultima săptămână a lunii august a adus două noutăți  în legislația deșeurilor prin adoptarea a două ordine ale ministrului mediului care au vizat pe de o parte modificarea Procedurii de autorizare a OIREP-urilor și pe de altă parte  reglementarea modului de utilizare a aplicației informatice de trasabilitate a deșeurilor - SIATD.

 Modificarea Procedurii de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare a OIREP-urilor

 Începând cu anul 2019 modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale a fost resetată prin impunerea, la nivel legislativ, a colaborării dintre autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului - OIREP.

După un an de implementare a noului mecanism au fost indentificate o serie de probleme în derularea raporturilor dintre cele două entități, ceea ce a condus la nevoia de clarificare a cadrului legislativ incident. În acest context, Ministerul Mediului a apreciat oportună adoptarea  Ordinului 1555/2020 privind modificarea și completarea Ordinului nr.1362/2018.

Cu toate că Ordinul 1362/2018 nu vizează direct activitatea ADI-urilor, ci reglementează procedura de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare al OIREP-urilor, conținutul acestuia are interferențe directe asupra modalității de încheiere a contactelor/protocoalelor de colaborare și decontare a costurilor între OIREP-uri și ADI-uri, asupra modului în care părțile urmează să își asume drepturi și obligații corelative.

Pe de altă parte, din punct de vedere al ADI-rilor, activitatea specifică acestora este reglementată de prevederile Legii nr.51/2006, cu mod. și complet. ult., Legii nr.101/2006, cu mod. și complet. ult., O.U.G. nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019, acte normative cu caracter general și special.

 În acest context este absolut necesar și obligatoriu ca orice prevedere a unui Ordin de ministru prin care se aprobă proceduri sau regulamente, atâta timp cât interferează activitatea ADI-rilor să fie în deplină consonanță cu actele normative speciale de reglementare.

 Asupra acestui aspect, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în numele membrilor săi, respectiv Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din România care organizează, gestionează date și monitorizează activitatea de salubrizare în nu mai puțin de 2552 de unitărți administrative-teritoriale din țară, a sesizat în nenumărate rânduri factorii decidenți asupra necesității armonizării cadrului legislativ, astfel încât să fie protejat prioritar interesul public, iar măsurile adoptate să conducă la posibilitatea atingerii țintelor asumate prin Tratatul de aderare și, implicit, prin proiectele finanțate la nivel județean din fonduri europene nerambursabile. Vom expune în cele ce urmează câteva dintre aspectele deseori sesizate, care îngreunează activitatea ADI-urilor și care, prin adoptarea Ordinului nr.1555/2020 se vor acutiza.

 1.Un prim aspect care a născut divergențe încă de la apariția OUG nr.74/2018 a fost obligativitatea sau nu a ADI-urilor de a încheia contracte/protocoale de colaborare cu toate sau doar cu o parte dintre OIREP-urile licențiate, precum și modalitatea de alocare a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale în favoarea OIREP-urilor.

Pe de o parte OUG nr.74/2018 nu obligă ADI-urile să încheie protocoale de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate, pe de altă parte Ordinul 1362/2018, chiar și după modificările aduse de Ordinul nr.1555/2020 art.I pct.4 obligă OIREP-urile să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale din întreaga arie geografică în care își desfășoară activitatea.

 Astfel, din acest punct de vedere, Ordinul nr.1555/2020 nu doar contravine prevederilor OUG nr.74/2018, dar nici nu clarifică obligativitatea, din punct de vedere al obligațiilor ADI-urilor de încheiere a contractelor/protocoalelor de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate care își declară activitatea la nivelul ariei geografice gestionate de ADI.

 Alocarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prin accesul OIREP la cantitățile de deseuri colectate și sortate prin serviciile de salubrizare pare să fie soluționată prin introducerea obligativității OIREP de a afișa trimestrial pe site-ul propriu a cantităților contractate de ambalaje pe tip de material care devin deșeuri în fluxul municipal (pct. 17 lit.j1) și prin obligativitatea de a acoperii cu prioritate costurile nete pentru deșeurile gestionate prin serviciul de salubrizare pe baza ponderii (pct. 17 lit.q pct.i).

Pe de altă parte, era de așteptat ca prevederile Ordinului nr.1555/2020 să clarifice și inadvertența dintre pevederile art.17 lit.q pct.i  referitoare la acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare în limita cantităților de de ambalaje devenite deșeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili cu prevederile art.12 alin.8 din Legea nr.211/2011  potrivit căreia producătorii sau OIREP-urile trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite, pentru a evita astfel sincopele apărute în preluarea cantităților la solicitarea ADI-urilor motivat de faptul că au fost atinse cantitățile preluate prin contract, situație care însă nu a fost tranșată.

 2. În ceea ce privește problema legată de acoperirea anumitor categorii de costuri, modificările aduse prin Ordinul 1555/2020 nu au clarificat aspectele referitoare la costurile cu gestionarea datelor, costuri pe care ADI-urile le au în procesul de validare a datelor și monitorizare, respectiv costurile definite ca fiind de raportare.

 Cu toate că FADI a solicitat în perioada de dezbatere publică în mod expres acest lucru elaboratorul actului normativ nu a ținut cont de poziția FADI. Mai mult, modificările introduc prevederi exprese de acoperire a costurilor de raportare pentru agenții economici colectori autorizați, ceea ce conduce la aprecierea că se crează astfel un dezechilibru în piața gestionării deșeurilor de ambalaje si crează un avantaj competitiv în favoarea colectorilor autorizați.

 Mai mult, excluderea costurilor de raportare ale ADI-urilor din categoria costurilor care pot fi solicitate producătorilor, contravine prevederilor art.12 alin.5 lit.g pct.iii din Legea nr.211/2011 așa cum aceasta a fost modificată și completată prin OUG nr.74/2018 care prevede acoperirea costurilor de colectare și raportare a datelor fără a limita la alocarea acestor sume doar în favoarea colectorilor autorizați.

 Trebuie menționat că în dialogul FADI cu OIREP acestea nu au negat legitimitatea acoperirii acestor costuri, dar au exprimat necesitatea de a se preciza mult mai explicit acest lucru în legislație, fapt care, deși solicitat expres, nu a fost reglementat.

 Prin includerea în categoria costurilor care pot fi acoperite de OIREP, a celor care se referă la costurile de raportare și colectare a cantităților de deșeuri de ambalaje care provin de la populație, a colectorilor autorizați alții decât salubristi, precum și pentru deșeurile de ambalaje din sistemul HORECA, se redeschide piața pentru acești colectori. Efectul va fi, din nou, furtul de materiale din containerele stradale și deteriorarea infrastructurii, chiar dacă în mod teoretic există o cerință cu referire la aceștia și cantitătile care pot fi colectate sunt limitate așa cum se precizează la pct.21 lit.a1). Este adevărat că în localitățile unde autoritățile locale nu sunt implicate, în condițiile de exclusivitate a salubriștilor au existat cantități de deșeuri de ambalaje care nu au fost gestionate și în acest fel pierdute din înregistrări.

 Considerăm că în condițiile unui control riguros toți operatorii economici din lanțul deșeurilor ar trebui sa fie protejati de o concurență neloială, dar suntem conștienți că o capacitate limitată a organismelor de control și uneori lipsa de interes nu vor face decât să ne întoarcem într-o oarecare măsură la situație la care am mai asistat în trecut. Un sistem eficient nu poate funcționa decât în condițiile unei implementări corecte și coerente, însoțită de un sistem de control pe lanț de la generare , colectare și până la reciclare/valorificare.

 3. O altă modificare adusă de prevederile Ordinului 1555/2020 cu hetor asupra ADIurilor este cea care se referă la costurile pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului. Noile prevederi aduc câteva detalii cu privire la unele categorii de cheltuieli, cum sunt proiectele pilot pentru stimularea colectării separate, inclusiv infrastructura necesară derulării acestor proiecte și, în plus, elimină limitarea la 40 lei/tonă a sumelor care pot fi alocate pentru cheluieli cu comunicarea. În acest mod costurile pot să fie adaptate la nevoile identificate, astfel încât să fie crescute dacă este cazul, pe baza unor programe anuale sau, dimpotrivă, OIREP-urile pot limita, din varii motive, acoperirea acestor costuri.

 Concluzionând impactul adus de Ordinul nr.1555/2020 asupra activității ADI-urilor, putem sintetiza următoarele:

 -deși sesizat în nenumătare rânduri de către Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în numele a 2552 unități administrative-teritoriale, Ministerul Mediului nu a ținut cont de aspectele argumentat invocate, acutizând practic problematica, stringentă la acest moment, de nepreluare de către OIREP-uri a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale gestionate prin serviciile de salubrizare;

 -la un an de la modificarea legislației primare (Legea nr.211/2011, Legea nr.249/2015), legislația secundară (Ordinul nr.1362/2018 modificat prin Ordinul nr.1555/2020) contravine prevederilor legislației primare și, mai mult, conduce la crearea de avantaje economice în favoarea unor actori din lanțul de gestionare al deșeurilor de ambalaje prin acoperirea doar în favoarea acestora a costurilor de gestionare și raportare a datelor, deși activitate similară și mult mai amplă raportat de aria foarte mare de acoperire și cantitatea datelor gestionate, desfășoară și ADI-urile sau unitățile administrativ-teritoriale acolo unde nu există ADI-uri;

 -inexistența unui cadru legislativ unitar de colaboare între ADI-uri și OIREP-uri, deși au fost formulate și transmise propuneri de agreere a unei proceduri de încheiere a contractelor de colaboare și raportare unitară a datelor, aplicabilă la nivelul tuturor ADI-urilor și OIREP-urilor;

 -riscul de neacoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale ca urmare a refuzului de preluare de către OIREP-uri a cantităților din fluxul municipal, situație ce va putea determina, pe viitor, ca ADI-rile să procedeze la gestionarea separată a acestora, prin cumularea cantităților procesate, punerea lor direct la dispoziția producătorilor în vederea îndeplinirii țintelor de reciclare și implicit diminuarea costurilor acestora cu sumele percepute de OIREP pentru costurile administrative.

             Introducerea sistemului de trasabilitate SIATD gestionat de către AFM

 Un sistem de gestionare a trasabilității deșeurilor de ambalaje mult așteptat este în sfârșit lansat odată cu adoptarea Ordinului nr 1595/2020 de aprobare a instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificarea corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. ADI-urile fac parte din categoria utilizatorilor SIATD așa cum este prevăzut la art.2 alin. (1) lit.b). Pentru a exercita obligațiile care decurg trebuie făcuți câțva pași importanți. Primul pas se referă la obținerea unui certificat calificat pentru semnătură electronică urmat de înrolarea în SIATD în baza unei cereri de înrolare. Încărcarea de informatii, date si documente se poate face numai de către reprezentantul legal și de către împuternicitul reprezentantului legal în baza unei împuterniciri notariale. Pot să fie mandatați mai multi utilizatori, caz în care este nevoie de cate o împuternicire pentru fiecare persoană mandatată. Cererile de înrolare se pot transmite începând cu data de 15 septembrie 2020, așa încât până la această dată se poate decide la nivelul fiecarui ADI cine va fi mandatat ca utilizator și se pot obține împuternicirile notariale pentru fiecare dintre aceștia.  Următorul pas este transmiterea cererii de înrolare și ulterior generarea unui cont de acces în SIATD. Utilizarea acestui sistem de trasabilitate are ca scop transparența datelor pe fluxul deșeurilor de ambalaje, cu validare pe lanț așa încât să fie evitate orice posibile fraude sau duble raportări. Sistemul va genera documentele de transport care însotesc deșeurile atât pe teritoriul național respectiv Formularul de Încarcare – Descărcare, cât și Anexa VII, document care însoțeste transferurile de deșeuri în afara teritoriului național. Fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje are obligația de a confirma cantitatea brută și netă a transportului prin validarea unor coduri unice de tranzacție. Tinând cont de acest lucru cel mai important pe traseul deșeului este ca fiecare deținător să se asigure că cel care primește deșeurile este înrolat în SIATD precum și mai departe pe lanț până la reciclare și valorificare. Finanțarea costurilor de gestionare de către OIREP se face numai după validarea pe lanț a fiecărei cantități de deșeu de ambalaj, așa încât este necesar să se cunoască cu cât mai mare exactitate care va fi parcursul deșeului și este de preferat ca parcursul acestuia sa fie cât mai scurt. Acoperirea costurilor nete și a costurilor pentru serviciile suport (gestionare date si comunicare) începând cu anul 2021 sunt condiționate de utilizarea SIATD așa încât este de dorit ca fiecare dintre utilizatori să se înroleze cât mai curând și să fie agreat modul de lucru în aceste noi condiții. Deși salutară inițiativa Ministerului de adoptare a instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, așa cum se poate observa din procedura de lucru expusă anterior în mod succinct, aceasta aduce noi activități și responsabilități crescute în sarcina ADI-urilor.

 Analizând în paralel cele două Ordine adoptate, nu putem înțelege poziția Ministerului Mediului de a nu acorda explicit și ADI-urilor dreptul de acoperire a costurilor de raportare, întrebându-ne retoric, oare ale cui interese sunt protejate?

Este greșit sau necesar să avem trasabilitate până la locul de generare?

 Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în situația în care emitentul Ordinului nr.1555/2020 nu înțelege să procedeze la modificarea acestuia, își rezervă dreptul de a solicita anularea actului pe calea contenciosului administrativ.

 

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (F.A.D.I.)

A.D.I. SERVSAL ARGEȘ

A.D.I. ECODUNĂREA BRĂILA

A.D.I. ECOMANAGEMENT SALUBRIS CĂLĂRAȘI

A.D.I.S.I.M.D. COVASNA

A.D.I.G.D. ECODOLJ

A.D.I.S. IAȘI

A.D.I. ECOLECT MUREȘ

A.D.I. ECONEAMȚ

A.D.I.I.D.M. TULCEA

A.D.I. SALUBRIS DOLJ

A.D.I. DEȘEURI BISTRIȚA NĂSĂUD

A.D.I. SMID HARGHITA

A.D.I. ECO SIBIU

A.D.I. SIGD ARAD

A.D.I. DOBRAGEA

A.D.I.G.D. SUCEAVA

A.D.I.S.S.L. VÂLCEA

A.D.I. SALUBRITATE MEHEDINȚI

A.D.I. SALUBRIS ALBA

A.D.I. ECOMETROPOLITAN CLUJ

A.D.I. ISOMEDIU BRAȘOV

A.D.I. ECOSERV GALAȚI

A.D.I. M.D. TELEORMAN

A.D.I. SIGD HUNEDOARA

A.D.I. VRANCEA CURATĂ

A.D.I..SALUBRIZARE BACĂU

A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR

A.D.I. MANAGEMENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT GIURGIU

A.D.I.D. TIMIȘ

A.D.I. G.I.D.M. MARAMUREȘ

A.D.I. PRAHOVA

A.D.I.S. GORJ

A.D.I.G.I.D.I. ILFOV

A.D.I.M.I.D. DÂMBOVIȚA

 

 

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55